Πότε μπορεί ο ιδιοκτήτης να «διώξει» τον ενοικιαστή: Οι νόμιμες αιτίες για να «σπάσει» το συμβόλαιο

2023-08-26

Με βάση τη νομοθεσία, το ελάχιστο διάστημα ενοικίασης ενός ακινήτου είναι η τριετία - ακόμη και αν το μισθωτήριο αναφέρει μικρότερη διάρκεια από αυτή.

Παρόλα αυτά, μια έξωση δεν είναι απίθανη εάν συντρέχει ένας από τους παρακάτω σοβαρούς λόγους: Αν ο ενοικιαστής σταματήσει να καταβάλλει το ενοίκιο ή αν αλλάξει την χρήση του χώρου.

Σημειώνεται πως ακόμη και εάν ο ιδιοκτήτης θέλει να χρησιμοποιήσει το χώρο για ιδιοκατοίκηση, η υφιστάμενη νομοθεσία είναι αρκετά αυστηρή. Προβλέπει πως κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί μόνο εάν θέλει να χρησιμοποιήσει ο ιδιοκτήτης το ακίνητο για επαγγελματική στέγη δική του ή μέλους της οικογένειάς του - και αυτό εφόσον δεν υφίσταται άλλος ιδιόκτητος χώρος στην ίδια πόλη ή σε προάστιό της, που να καλύπτει τις ανάγκες στέγασης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Μάλιστα, σε αυτή την περίπτωση μπορεί να χρειαστεί να δώσει στον ενοικιαστή ένα ποσό ως αποζημίωση. Επίσης, εάν ο ιδιοκτήτης ζητήσει το ακίνητο για ιδιοκατοίκηση και εν τέλει δεν το χρησιμοποιήσει για τον λόγο αυτόν, είναι πιθανό να πληρώσει επιπλέον αποζημίωση. 

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, η ιδιοκατοίκηση δεν αποτελεί λόγο λύσης της μίσθωσης ΚΥΡΙΑΣ κατοικίας, αφού ο Ν. 1703/1987, που την προέβλεπε ως νόμιμο λόγο καταγγελίας της μίσθωσης, έχει πάψει να ισχύει (με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1703/1987) που αντικαταστάθηκε ως εξής:

«Σε περίπτωση χρησιμοποίησης του μισθίου για κύρια κατοικία ή για μικτή χρήση (κατοικία και επαγγελματική χρήση), αν ο εκμισθωτής ή ο κύριος του μισθίου, σύζυγός τους ή τέκνο τους, δεν έχουν ιδιόκτητο χώρο στην ίδια πόλη ή σε προάστιό της, που να καλύπτει τις ανάγκες στέγασης της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ο εκμισθωτής ή ο κύριος μπορεί να καταγγείλει τη μίσθωση και να ζητήσει την απόδοση του μισθίου για ιδιόχρηση μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου της μίσθωσης, όχι όμως πριν περάσει τριετία από την έναρξή της. Προϋποθέσεις της καταγγελίας είναι η πρόθεση και δυνατότητα ιδιόχρησης του μισθίου. Στην περίπτωση αυτή τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται μετά έξι (6) μήνες από την επίδοσή της στο μισθωτή. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος νόμου για την ιδιοκατοίκηση».

Μπορεί να σπάσει το συμβολαίο ο ενοικιαστής;

Κανονικά ένας ενοικιαστής δεν έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από το ενοικιαζόμενο ακίνητο πριν τη λήξη του συμβολαίου του. Σε περίπτωση που πάρει κανείς μια τέτοια απόφαση, συνήθως υποχρεούται να καταβάλλει τα υπολειπόμενα ενοίκια.

Βέβαια, αυτό δεν γίνεται αυτοβούλως από τον ενοικιαστή και γι' αυτό ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να απευθυνθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ώστε να μπορέσει να λάβει τα ενοίκια του. Βασική προϋπόθεση για τη «δικαίωση» του είναι να αποδείξει πως στο διάστημα που μεσολάβησε το ακίνητο του δεν νοικιάστηκε και παρέμεινε ανεκμετάλλευτο.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως η διαδικασία μπορεί να αποδειχθεί ιδιαιτέρως χρονοβόρα. Και αυτό γιατί απαιτείται άνω του ενός έτους για εκδίκαση σε πρώτο βαθμό, άλλο τόσο για έκδοση πρωτόδικης απόφασης και άλλο τόσο περίπου εάν ασκηθεί έφεση.

Για να αποφευχθούν τέτοιου είδους προβλήματα, καλό θα ήταν ο ενοικιαστής να ενημερώσει έγκαιρα - ακόμη και ένα 6μηνο πριν - και εγγράφως τον ιδιοκτήτη ότι επιθυμεί να «σπάσει» το συμβόλαιο.

dikaiologitika.gr