Μέχρι δύο εμφανίσεις ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας για τους υποψήφιους περιφερειάρχες

2023-09-01

Αντίστροφη μέτρηση για τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 7ης και 15ης Οκτωβρίου 2023 με απαγορεύσεις για τους υποψηφίους. Ο ν. 3870/2010 ορίζει πως «απαγορεύεται στους επικεφαλής των συνδυασμών, αντιπεριφερειάρχες, υποψηφίους περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους να παρουσιάζουν αμέσως ή εμμέσως κάθε είδους εκπομπές κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, εξαιρουμένων των προσωπικών ιστοσελίδων των υποψηφίων και των ιστοσελίδων των συνδυασμών».

Ως εμφανίσεις στα ΜΜΕ ορίζονται οι προσωπικές συνεντεύξεις των υποψηφίων, η συμμετοχή τους σε οργανωμένες συζητήσεις, περιλαμβανομένων και εκείνων που εντάσσονται στα δελτία ειδήσεων, καθώς και η κάλυψη, κατόπιν αιτήματός τους, της προεκλογικής τους δραστηριότητας. Οι εμφανίσεις των επικεφαλής των συνδυασμών, των αντιπεριφερειαρχών, καθώς και των υποψήφιων περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων έχουν ως εξής:

– Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας επιτρέπονται δύο εμφανίσεις.

– Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας επιτρέπεται μία εμφάνιση.

– Σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες επιτρέπεται μία εμφάνιση.

Σημειώνεται πως «οι επικεφαλής των συνδυασμών, καθώς και οι αντιπεριφερειάρχες είναι δυνατόν να μετέχουν σε οργανωμένες συζητήσεις, χωρίς περιορισμό αριθμού εμφανίσεων, μέχρι την ανακήρυξη των υποψηφίων και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κληθεί να συμμετάσχουν, τουλάχιστον, τρεις ακόμη συνυποψήφιοί τους. Μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών, στις ανωτέρω συζητήσεις απαιτείται η πρόσκληση για συμμετοχή των 2/3 τουλάχιστον των ανακηρυχθέντων. Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής, καλούνται υποχρεωτικά οι επικεφαλής των συνδυασμών που συμμετέχουν».

Τέλος, ο νόμος ορίζει πως: « Εμφανίσεις υποψηφίων που είναι αιρετά μονοπρόσωπα όργανα της αυτοδιοίκησης δεν υπόκεινται στους ανωτέρω περιορισμούς, εφόσον οφείλονται σε έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα, που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους στον οικείο ΟΤΑ».