Αιτήσεις «τώρα» για 35 προσλήψεις στο Δήμο Καλλιθέας

2024-04-07

Τρέχουν» οι αιτήσεις για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 35 ατόμων στον Δήμο Καλλιθέας. Υπενθυμίζεται πως το νέο προσωπικό θα εργαστεί για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Άθλησης του Δήμου, που εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα του Νοτίου Τομέα Αθηνών.  

Οι 35 προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ ΑΣΕΠ) 8μηνης διάρκειας.

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

 • ΠΕ Ναυαγοσωστών - 2 θέσεις
 • ΤΕ Νοσηλευτικής - 1 θέση
 • ΤΕ Φυσικοθεραπείας - 2 θέσεις
 • ΔΕ Υδραυλικών - 1 θέση
 • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων - 13 θέσεις
 • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων - 13 θέσεις
 • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων - 3 θέσεις
 • Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του proson, με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

 • Δήμος Καλλιθέας, Μαντζαγριωτάκη 76, Τ.Κ. 17676 Καλλιθέα, υπόψη κ. Ρ. Μιμητοπούλου και κ. Αλ. Ιωσηφίδου (τηλ. επικοινωνίας: 2109598555).