Δήμος Ανωγείων και ΔΕΗ εγκαθιστούν σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

2023-12-16

Στην εγκατάσταση Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων προχωράει ο δήμος Ανωγείων, μετά και τη σύμβαση που υπέγραψε με τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΙΣΜΟΥ ΑΕ και τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ για την παραχώρηση της χρήσης κοινοχρήστων χώρων.

Ο δήμος Ανωγείων όπως ανέφερε στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο δήμαρχος Σωκράτης Κεφαλογιάννης είχε προβεί στις σχετικές διαδικασίες για πλειοδοτική δημοπρασία εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον του ώστε τα Ανώγεια να αποκτήσουν σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο πλαίσιο της προσπάθειας της δημοτικής αρχής για μείωση του κόστους που αφορά στην ενέργεια.

Σχετικό ενδιαφέρον και η προσφορά που προσφέρθηκε από τη ΔΕΗ ΑΕ και ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ στη φανερή πλειοδοσία, είχαν ως αποτέλεσμα ο δήμος να παραχωρήσει τους χώρους που πληρούν τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση σταθμών φόρτισης. Συγκεκριμένα 10 κοινόχρηστους χώρους για 19 συνολικά θέσεις φόρτισης δημοσίως προσβάσιμες θέσεις, ώστε να διαμορφωθούν, όπου απαιτείται, για να τοποθετηθούν σε αυτούς σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων από τον Πάροχο Υπηρεσιών Επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) & Ηλεκτροκίνησης.

Ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση, όπως παραχωρήσει τη χρήση αυτών των θέσεων στον Πάροχο Υπηρεσιών Επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) και Ηλεκτροκίνησης, προκειμένου να εγκατασταθούν από αυτόν σταθμοί και σημεία φόρτισης Η/Ο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και ιδίως τον ν. 4710/2020. Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης χρήσης ορίζεται στα εννέα έτη, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και με δυνατότητα να παραταθεί για έξι ακόμη έτη, μετά από απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και έγγραφη συμφωνία των δυο πλευρών (εκμισθωτή και μισθωτή).

Σχετικά με το αντάλλαγμα για την παραχώρηση χρήσης των κοινόχρηστων χώρων, που θα αποδίδεται από τον Πάροχο Υπηρεσιών Επαναφόρτισης Η/Ο και Ηλεκτροκίνησης στον Δήμο μηνιαίως θα είναι: «ποσοστό 10% επί του κέρδους της ηλεκτροφόρτισης (ήτοι έσοδο ηλεκτροκίνησης μείον κόστος του ρεύματος) και επίσης, ελάχιστο εγγυημένο μηνιαίο αντάλλαγμα, το ποσό των χιλίων πεντακοσίων πενήντα έξι ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (1.556,38 Euro) που κατοχυρώθηκε από τη διαγωνιστική διαδικασία. Πέραν του μισθώματος, ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή τέλους χαρτοσήμου 3,6% και κάθε άλλου τέλους, δικαιώματος ή τυχόν μελλοντικώς επιβληθησομένου φόρου που μπορεί να προκύψει.

Μετά τη λήξη του πρώτου έτους της μίσθωσης, το ελάχιστο εγγυημένο μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται κατ' έτος σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και επιπλέον ο πάροχος Υπηρεσιών Επαναφόρτισης Η/Ο και Ηλεκτροκίνησης θα πρέπει να καταβάλει το ποσοστό 50% επί των ακαθάριστων εισπράξεων της ηλεκτροφόρτισης για τον επιπλέων χρόνο παραμονής του οχήματος εντός της θέσης φόρτισης.

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, στους κάτοχους κάρτας Δημότη Ανωγείων, εφόσον τυγχάνουν ιδιοκτήτες Ηλεκτρικών Οχημάτων θα παρέχεται έκπτωση 10% επί του κόστους φόρτισης/ επαναφόρτισης του Η/Ο.

Η συγκεκριμένα συμφωνία με τη ΔΕΗ ΑΕ και τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ έρχεται να ενισχύσει τις προσπάθειες μας, είπε ο κ. Κεφαλογιάννης στο ΑΠΕ ΜΠΕ για μείωση του κόστους του ενεργειακού σε συνάρτηση με την εγκατάσταση και λειτουργία και του δεύτερου Φωτοβολταϊκού Συστήματος, ισχύος 51,03 kWp,. «Στοχεύουμε στον ενεργειακό συμψηφισμό (VirtualNet – Metering) μεταξύ άλλων και των καταναλώσεων των αντλιοστασίων της γεώτρησης στη θέση Αγρίδια και της γεώτρησης στη θέση Κορίτσι καθώς και της μονάδας επεξεργασίας νερού (ταχυδιυλιστήριο) η οποία επεξεργάζεται το νερό της λιμνοδεξαμενής Γονομιού του Δήμου Ανωγείων.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και ο Palmos 96.5 τιμούν τα άτομα με αναπηρία και αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα της ειδικής αγωγής μέσα από μία άκρως συγκινητική μουσική εκδήλωση, με έναν δυνατό συμβολισμό αφιερωμένο στο σύγχρονο συμπεριληπτικό σχολείο.