19 προσλήψεις στον Δήμο Κηφισιάς

2017-12-06

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα εννέα (19) ατόμων, για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας (αντιμετώπιση επειγουσών και σοβαρών αναγκών) , για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη διάρκεια σύμβασης:

σύμβαση για 2 μήνες

ΥΕ Εργατών καθαριότητας 15 άτομα
ΔΕ Οδηγοί Γ' κατηγορίας (με άδεια Χειριστή Καλαθοφόρου) 2 άτομα
ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων έργου 2 άτομα

ΣΥΝΟΛΟ 19 

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 15 (στρατιωτικές υποχρεώσεις) και 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση)
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως.
  3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και λοιπών τυπικών προσόντων (όπου απαιτούνται)

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά την ημερομηνία πρόσληψης.

Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση της Ανακοίνωσης θα γίνει στους χώρους ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος , Κεντρικό Δημαρχείο: Διονύσου & Μυρσίνης, κτίριο επί της οδού Εμμ. Μπενάκη 3, και ΚΕΠ Κηφισιάς, συντασσομένων κατ' άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), πρακτικών ανάρτησης, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

ΣΤ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου (Διονύσου και Μυρσίνης - ισόγειο) προσκομίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο δικτυακό χώρο διαύγεια και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κηφισιάς. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού (Εμμ.Μπενάκη 3 - 2ος όροφος) , τηλέφωνα επικοινωνίας 2132007186-155-153

Πηγή: ergasiananea

Τα νέα για το άνοιγμα όχι ενός, αλλά δυο σινεμά στην Αθήνα είναι πάντα καλοδεχούμενα. Ακόμα και σε μια χρονική συγκυρία όπου τα εισιτήρια παρουσιάζουν στασιμότητα και με το Μουντιάλ αυτήν την εποχή να κερδίζει μεγάλη μερίδα του κοινού.

Μπορεί να είχε ειπωθεί ότι ο διαγωνισμός της Eurovision δε θα γινόταν στο Ισραήλ εξαιτίας της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, όμως, με ανακοίνωσή της η EBU ξεκαθάρισε ότι η διοργάνωση θα γίνει κανονικά στην νικήτρια χώρα.

Αλλάζει όψη σιγά σιγά και η Αθήνα. Στο πλαίσιο της στρατηγικής του δήμου Αθηναίων για την Ανθεκτικότητα και την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, ξεκινά μια πιλοτική δράση με στόχο τη μείωση της θερμοκρασίας στην πόλη και τη βελτίωση των κλιματολογικών συνθηκών, με αφετηρία την οδό Βορέου.